Πηγές

Το Κέντρο πληροφοριών περί αντι-παρακολούθησης παρέχει μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης πηγών πάνω στο ζήτημα της αντι-παρακολούθησης, εστιάζοντας στη στοχευμένη παρακολούθηση απέναντι σε άτομα που έχουν πράγματα να κρύψουν. Θέλουμε να βοηθήσουμε αναρχικά και λοιπά επαναστατικά υποκείμενα να αποκτήσουν μια πρακτική κατανόηση των κινδύνων παρακολούθησης που ίσως αντιμετωπίσουν στους αγώνες τους και στις ζωές τους. Προτιμούμε πηγές που έχουν γραφτεί από συντρόφια, και που είναι κατανοήσιμες δίχως πρότερη τεχνική γνώση.

Επικοινωνία
csrc@riseup.net (PGP)
Θεματική - Άμεση δράση (13)
"In our experience, most of us in North America aren’t in the habit of thinking very much about DNA traces. [...] [Y]ou can be pretty certain that whenever arson is involved, a DNA forensics team will be involved too. [...] We want to briefly summarize some practical considerations. By arming ourselves with some preparation and an accurate understanding of how DNA is transferred, it is possible to drastically limit the amount of DNA we leave behind."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Άλλες γλώσσες
(fr) Minimiser les traces ADN pendant les émeutes
"D'après notre expérience, en Amérique du Nord, la plupart d'entre nous n'ont pas l'habitude de réfléchir aux traces ADN. [...] [O]n peut être à peu près sûr qu'à chaque fois qu'un sabotage incendiaire se produit, une équipe de police scientifique spécialisée dans l'ADN intervient également. [...] On voudrait résumer ici quelques considérations d'ordre pratique. En se préparant et en comprenant bien comment l'ADN est transféré, il est possible de limiter considérablement la quantité d'ADN qu'on laisse derrière soi."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
DNA, Άμεση δράση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
29 Απρίλιος 2023
από Weser-Kurier, Mainstream-Zeitung (weser-kurier.de)
"There has been a whole series of arson attacks in Bremen (Germany), primarily against real estate companies. In the course of their investigative work, the police encountered a significant barrier."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Άλλες γλώσσες
(de) „Die sind doch nicht dumm. Die nehmen ihr Handy natürlich nicht mit.“
"In Bremen gab es eine ganze Serie von Brandanschlägen, vor allem auf Immobilienfirmen. Bei ihrer Ermittlungsarbeit stößt die Polizei auf ein besonderes Problem."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
(fr) "Ils ne sont pas stupides. Ils ne prennent pas leur téléphone portable avec eux, bien sûr."
"Il y a eu toute une série d'incendies criminels à Brême (Allemagne), principalement contre des sociétés immobilières. Dans le cadre de son travail d'enquête, la police s'est heurtée à un obstacle de taille."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Κρατικός θεσμός
Θεματική
Άμεση δράση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
15 Μάρτιος 2023
"Before we had ever done a night-time direct action, we felt hesitant to begin. We had no one to teach us the basics, and feared making stupid, easily preventable mistakes. For that reason, we want to share several logistical tips that we feel may be helpful in carrying out these actions."
Κατέβασμα / Download
For reading
PDF
For printing
PDF
Άλλες γλώσσες
(fr) Recettes pour des actions directes nocturnes
"Avant d’avoir fait une action directe durant la nuit, on hésitait à commencer. Il n’y avait personne pour nous enseigner les éléments de base, et on avait peur de faire des erreurs stupides qui auraient pu être facilement évitées. Pour cette raison, nous désirons partager quelques trucs logistiques qui pourraient s’avérer utiles à la réalisation de ces actions."
Κατέβασμα / Download
Format page par page
PDF
Format brochure
PDF
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματική
Άμεση δράση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
29 Ιούλιος 2022
"There are several ways to do this (which are far from being exhaustive, let's be creative): attacking the camera, opening the hatch, attacking cables."
Κατέβασμα / Download
PDF
Άλλες γλώσσες
(fr) Détruisons les caméras
"Pour cela il existe plusieurs moyens (qui sont loin d’être exhaustifs, soyons créatifs) : s’attaquer à la camera, ouvrir la trappe, s'attaquer aux câbles."
Κατέβασμα / Download
PDF
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύποι
Εικόνα, Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
16 Φεβρουάριος 2022
από Deutsches Polizeiblatt
"Eine Diskussion polizeilicher Taktiken im Hinblick auf sich ausbreitende Brandstiftungen an PKW in Hamburg sowie Berlin, mit einem besonderen Fokus auf sowohl Präventionsstrategien, als auch Ermittlungsansätze der Bullen."
Κατέβασμα / Download
PDF
Προέλευση
Κρατικός θεσμός
Θεματικές
Άμεση δράση, Λοιπά φυσικά ίχνη
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
21 Ιούλιος 2021
"A guide to putting Toulouse’s cameras into early retirement. This guide only deals with methods of destroying camera cabling. To destroy the camera itself you have to knock down the mast or climb to the top to break the camera, this requires heavy and cumbersome equipment (disk cutter, ladder...) and is therefore another story."
Προβολή online
Άλλες γλώσσες
(fr) Moudenc nous surveille : crève lui les yeux
"Un guide pour mettre les caméras toulousaines en retraite anticipée. Ce guide ne traite que de méthodes visant à détruire le cablage des caméras, pour détruire la caméra elle même il faut abattre le mat ou grimper en hauteur pour péter l'optique, ça nécessite du matériel lourd et encombrant (disqueuse, échelle...) et c'est donc une autre histoire."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
8 Ιούλιος 2021
Άγνωστη ημερομηνία
από Animal Liberation Front
"We need to stress the importance of choosing your "friends" wisely. As we have seen, even cell members can turn into informers when the heat is on and fear has taken over their reasoning. Here are a few words on how to better choose the people that you take action with."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Πηγή
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Κουλτούρα ασφαλείας
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
12 Μάιος 2021
από RTMARK
"All methods described in this guide have been thoroughly tested in practice."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
12 Μάιος 2021
από CrimethInc (crimethinc.com)
"I climbed up the fire escape onto the air conditioner and finally to the roof. I crept up behind the camera, grabbed it with both hands, twisted it from its bracket, and snipped the wire with my clippers. Having never done this before, I wasn’t sure if some silent alarm was going off or if somebody watching a screen somewhere had just had their creep-fest interrupted, so I hastily shoved the camera and clippers in my bag and retreated to my bike."
Προβολή online
Άλλες γλώσσες
(es) Cegando a los Cíclopes: Cazando Cámaras en la Metrópolis
"Subí la escalera de incendios al acondicionador de aire y finalmente al techo. Me arrimé detrás de la cámara, la agarré con ambas manos, la retiré de su soporte y corté el cable con mis cortadores de alambre. Como nunca antes había hecho esto, no estaba seguro de si una alarma silenciosa estaba sonando o si alguien mirando una pantalla en algún lugar justo había experimentado una interrupción, así que metí la cámara y las tijeras en mi mochila y me retiré a mi bicicleta."
Προβολή online
(it) Accecare i Ciclopi: A Caccia di Telecamere nella Metropoli
"Mi sono arrampicata sulla scala antincendio sul condizionatore d’aria e, infine, sul tetto. Sono scivolata alle spalle della telecamera, l’ho afferrata con entrambe le mani, l’ho girata sulla sua staffa e ho tagliato il filo con il mio tronchese. Non avendolo mai fatto prima, non ero sicura se qualche allarme silenzioso si sarebbe attivato o se qualcuno che guardasse uno schermo da qualche parte avesse appena dovuto interrompere il proprio festival-del-brivido, quindi ho sbattuto in fretta telecamera e forbici nella mia borsa e mi sono diretta verso la bici."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021
"Dozens of Amazon Ring and Google Nest surveillance cameras were removed and destroyed this week from residential neighborhoods in Portland (United States) during nighttime walks. [...] Removing these cameras is an easy and direct way to attack the reach of corporate and state surveillance, helping to keep folks safe from steadily rising techno-authoritarianism."
Άλλες γλώσσες
(fr) Des sonnettes-caméras de surveillance enlevées et détruites
"Des dizaines de caméras de surveillance « Amazon Ring » et « Google Nest » ont été enlevées et détruites cette semaine, lors de promenades nocturnes dans les quartiers résidentiels de Portland (États-Unis). [...] Retirer ces caméras est un moyen facile et direct de s’en prendre à l’emprise de la surveillance des entreprises et de l’État, en contribuant à protéger les gens de la montée constante du techno-autoritarisme."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021
"Chceš vědět jaké existují typy kamer, které nás šmírují a jak je vyřadit z provozu? Čti dále."
Προβολή online
Άλλες γλώσσες
(ru) Саботаж камер видеонаблюдения
"Вы хотите знать, какие виды камер существуют, которые следят за нами, и как вывести их из строя? Давайте рассмотрим."
Προβολή online
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Βιντεοπαρακολούθηση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021
"To je smyslem Černorudé příručky - podpořit v nás sebevědomí, zmenšit náš strach a zároveň přiložit další kámen do pevnosti s názvem bezpečnostní kultura. Nejde přitom jen o jednotlivce, důsledný musí být každý jeden z nás. Pokud všichni budeme pevní a důslední, pak se výrazně sníží riziko, že budeme chyceni a nakonec rozbiti jako celek."
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
DNA, Άμεση δράση, Δακτυλικά αποτυπώματα, Εγκάθετοι και πληροφοριοδότες, Κινητά τηλέφωνα, Κουλτούρα ασφαλείας, Κρυφές συσκευές, Φυσική παρακολούθηση, Ψηφιακή επιτήρηση
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021
από Francisco Solar
"This text aims to contribute to the development and deepening of the informal anarchic combat, taking into consideration the increasingly specialized technological advances of control and surveillance of the population in general and, specially, of those who venture to rebel against what is established."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Πηγή
Άλλες γλώσσες
(de) Auf dem Drahtseil: Beiträge und Überlegungen aus und für den anarchistischen Kampf
"Dieser Text versucht ein Beitrag zur Entwicklung und Vertiefung des anarchistischen informellen Kampfes zu sein, wobei die technologischen Fortschritte betrachtet werden, die sich immer mehr auf die Kontrolle und Überwachung der Bevölkerung allgemein und vor allem derer, die sich darauf einlassen gegen das Bestehende zu rebellieren, spezialisieren."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
(es) En la cuerda floja: Aportes y consideraciones desde y para el combate anárquico
"Este texto pretende ser un aporte al desarrollo y a la profundización del combate anárquico informal tomando en consideración los avances tecnológicos cada vez más especializados en el control y la vigilancia, de la población en general y sobretodo hacia quienes se aventuren a rebelarse contra lo establecido."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
(fr) Sur la corde raide : Contributions et considérations à partir du et pour le combat anarchiste
"Ce texte se veut une contribution au développement et à l’approfondissement du combat anarchiste informel en prenant en compte les avancées technologiques toujours plus spécialisées dans le contrôle et la surveillance, de la population en général et surtout envers celles et ceux qui s’aventurent à se rebeller contre l’ordre établi."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
(it) En la cuerda floja: Spunti e considerazioni da e per lo scontro anarchico
"Questo testo vuole essere un apporto allo sviluppo e all' approfondimento della lotta anarchica informale, prendendo in considerazione gli sviluppi tecnologici sempre più specializzati nel controllo e nella sorveglianza della popolazione in generale e sopratutto nei confronti di chi si avventura a ribellarsi contro l’ordine stabilito."
Προβολή online
Κατέβασμα / Download
Προέλευση
Έγκλειστα συντρόφια, Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
Άμεση δράση, Παρανομία
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
7 Μάιος 2021